STT
TÊN MỤC
ĐỊNH DẠNG KHUYẾN KHÍCH
1
Hình ảnh sản phẩm
PNG
2
Mô tả sản phẩm
JPEG
3
Logo, Banner gian hàng
PNG