I. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

  • NBL cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản để có thể nhận các thông báo cập nhật từ Trung tâm Người mua
  • NBL không tạo những thông tin ảo, trùng lặp, vô nghĩa hoặc có nội dung vi phạm pháp luật.
  • Thị Trường Sỉ có quyền tạm ngưng hoặc gỡ bỏ tài khoản của Nhà bán lẻ bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp, khi có phát sinh khiếu nại và gian lận hoặc khi NBL có hành vi không phù hợp.
  • NBL cần thông báo cho Thị Trường Sỉ bất kỳ thay đổi nào về thông tin tài khoản nào


II. QUY ĐỊNH VỀ TÊN TÀI KHOẢN

    1. Số kí tự

  • Tên tài khoản không quá … ký tự và không chứa …

    2. Ý nghĩa và nội dung


III. QUI ĐỊNH VỀ HÌNH ĐẠI DIỆN


IV. THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN

  • NBL cần cung cấp, bảo đảm và/hoặc kiểm tra các thông tin xuất hóa đơn điện tử, hóa đơn bán lẻ, hóa đơn giá trị gia tăng là trùng khớp và chính xác để phục vụ hệ thống thanh toán tự động xử lý chính xác.
  • Trong trường hợp sai thông tin xuất hóa đơn, Thị Trường Sỉ sẽ tiếp nhận xử lí tùy vào trường hợp


V. THÔNG TIN THANH TOÁN

  • NBL cần cung cấp thông tin tài khoản thanh toán hợp pháp.
  • NBL tự chịu trách nhiệm về các thông tin thanh toán đã cung cấp cho Thị Trường Sỉ. Thị Trường Sỉ chỉ chịu trách nhiệm về việc bảo mật những thông tin này
  • Trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác dẫn đến giao dịch không thực hiện được, việc thanh toán sẽ được chuyển qua chu kỳ thanh toán sau khi Nhà bán lẻ đã cung cấp thông tin chính xác.