Để đăng sản phẩm hàng loạt bằng file excel, hiện tại chúng tôi chỉ hỗ trợ đăng hàng loạt bằng cách:


1. Tải file excel mẫu tại: https://files.thitruongsi.com/marketing/sample_product_for_import.xls

2. Điền danh sách sản phẩm vào file mẫu, có 2 phần cần lưu ý:

- ID danh mục sản phẩm có trong bảng danh_muc, vui lòng copy ID danh mục tương ứng để điền vào cột danh mục ở bảng san_pham

3. Gửi file danh sách sản phẩm đến email: lienhe@thitruongsi.com để được hỗ trợ đăng sản phẩm hàng loạt